Proszę o udzielenie odpowiedzi związanej z rozliczaniem godzin doraźnych zastępstw. Nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej (pensum 18/18 - 45 minut) wykonuje doraźne zastępstwo w oddziale "0" (pensum 22/22 - 60 minut) w szkole podstawowej.
W jaki sposób należy wypłacić wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa w oddziale "0" tego nauczyciela?
Czy nauczyciel, który zrealizował 3 godziny zastępstwa doraźnego w oddziale "0" powinien wykazać w rozliczeniu godzin 3 godz. faktycznie przepracowane (po 60 min.) czy 4 godz. (po 45 min.) i z jakiego pensum?Powyższe kwestie reguluje art. 35 Karty Nauczyciela. Zgodnie z definicją zawartą w ust. 2a art. 35 KN - przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

Z powyższej definicji wynika jednoznacznie, że ustalenie ilości zrealizowanych przez nauczyciela godzin doraźnych zastępstw odnosi się do godzin dydaktycznych. Jeśli więc nauczyciel w oddziale zerowym zrealizował 3 godziny dydaktyczne - to za tyle godzin dydaktycznych należy wypłacić mu wynagrodzenie.Zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Oznacza to, że ustalając wynagrodzenie nauczyciela za godziny doraźnych zastępstw należy brać pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze przysługujące temu nauczycielowi, a także uwzględnić dodatek za warunki pracy - jeśli godziny doraźnych zastępstw realizowane były w warunkach uprawniających do tego dodatku.

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw określić powinien w regulaminie organ prowadzący szkołę.

Natomiast w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, szczegółowe kwestie dotyczące warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw zawarte zostały w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 22, poz. 182 z późn. zm.).