Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) wyłączyła spod przepisów Karty Nauczyciela pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 1 stycznia 2014 r. będą oni zatrudniani wyłącznie na podstawie kodeksu pracy. W tym roku jednak opiekunowie, którzy zostali zatrudnieni przed wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej, będą nadal podlegać przepisom Karty. Nie wiadomo jednak do końca, jak będzie wyglądała kwestia ich awansu zawodowego. 
Z początkiem tego roku przestały obowiązywać akty wykonawcze regulujące zdobywanie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu. Ministerstwo opracowało projekty nowych rozporządzeń, dostosowując ich treść do nowego upoważnienia ustawowego, z którego wyłączono ministra właściwego do zabezpieczenia społecznego (jego udział stał się zbędny, ponieważ rozporządzenia nie będą odnosić się do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych). 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło jednak uwagę, że projekt rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (szczegółowy opis tutaj) przez nauczycieli, opracowany przez MEN jest nieprecyzyjny, nie dookreśla bowiem, czy zaproponowane przepisy obowiązywać będą pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2013 r.
"Podstawą stosowania Karty Nauczyciela od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 stycznia 2014 r. w stosunku do osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, będzie art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym może powstać wątpliwość, czy projektowane akty wykonawcze w zaproponowanym brzmieniu odnoszą się także do nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do których do końca 2013 r. stosować się będzie Katę Nauczyciela." - piszą eksperci MPiPS w opinii do projektu i rekomendują wprowadzenie przepisów przejściowych, które usuną wątpliwości.
Z treścią opinii do projektu rozporządzenia można zapoznać się tutaj>>