Zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego spowodował, że dużą cześć przepisów regulujących kwestię rekrutacji do szkół i przedszkoli przeniesiono do ustawy o systemie oświaty. Pociągnęło to za sobą konieczność wydania nowych przepisów wykonawczych.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686) wprowadza pewne zmiany wobec poprzednio obowiązujących przepisów. Podwyższa m.in. maksymalny wiek kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły artystycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia z lat 8 do lat 10. Podwyższeniu uległ również wiek kandydatów, którzy mogą starać się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły II stopnia z 21 do 23 lat.
Dodano przepis upoważniający ministra do wyrażenia zgody na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata, który przekracza limity wiekowe określone w rozporządzeniu. Zezwolenia udziela dyrektor placówki. W rozporządzeniu uregulowano również kwestię dokumentów składanych w procesie rekrutacji oraz zasady przeprowadzania testu przydatności oraz egzaminu wstępnego dla kandydatów.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686).