Związki zawodowe muszą mieć szansę zaopiniowania likwidacji przez samorząd szkoły – przypomniał wojewoda wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym dotyczącym uchwały rady miejskiej w Obornikach.
Szkoła publiczna, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej – zauważył organ nadzoru w uzasadnieniu do decyzji stwierdzającej nieważność decyzji samorządu. Dodatkowo, organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. W ocenie wojewody, projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły powinien być również przedłożony odpowiednim władzom statutowym związku zawodowego, co umożliwia skorzystanie przez związki z prawa do wyrażania swojego stanowiska przed ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie. Wspomniana konsultacja jest warunkiem koniecznym podjęcia zgodnej z prawem uchwały o likwidacji szkoły, gdyż mieści się ona w zakresie zadań związków zawodowych wymienionych ustawie o związkach zawodowych. Wyrażenie opinii stanowi wówczas rzeczywistą realizację celu związku jakim jest obrona praw i interesów pracowniczych zawodowych i socjalnych ludzi pracy.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 12.08.2008 r.