Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach  funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w większości powtarza dotychczasowe regulacje, dostosowując je jedynie do zreformowanej struktury systemu oświaty.

Zmiana polega na dostosowaniu typów szkół do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego w art. 18 ustawy,  w tym określeniu warunków i trybu przyjmowania uczniów do klasy VII i VIII oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz klasy  wstępnej publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, rozszerzeniu możliwości  tworzenia  oddziałów  przygotowawczych  na  szkoły  niepubliczne  oraz  umożliwia  prowadzenie  zajęć  dydaktycznych na terenie ośrodków strzeżonych.

 

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów