Obecnie obowiązujące regulacje ustawy o systemie oświaty obligują gminy do zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom, których droga do szkoły przekracza odpowiednio 3 lub 4 km (3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów).
Praktyką niektórych gmin było zapewnianie transportu dzieciom, których droga do placówki nie przekraczała tych odległości. Samorządy robiły to głównie ze względów bezpieczeństwa, uzasadniał to zły stan dróg, uczęszczane trasy oraz brak chodników i poboczy. Mogło to jednak pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje, ponieważ Regionalne Izby Obrachunkowe kwestionowały zasadność wydatków samorządów w takich przypadkach, powołując się na wykładnię przepisów ustawy o systemie oświaty, z których jasno wynika, kiedy istnieje konieczność zapewniania bezpłatnego transportu. 

Zmienić ma to nowelizacja ustawy o finansach publicznych planowana przez resort finansów, dodająca przepis pozwalający gminom na zapewnienie bezpłatnego transportu, w przypadku gdy droga dziecka nie przekracza ww. odległości. 
Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji społecznych. Jeżeli przejdzie całą procedurę legislacyjną, nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 
 
Projekt ustawy dostępny tutaj>>