Projekt "Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi - diagnoza sytuacji w województwie łódzkim" realizowany jest przez firmę doradczą PL Europa S.A. - lidera projektu oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi - partnera projektu. Raport przedstawiony zostanie na Nadzwyczajnym Zjeździe Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły", który odbędzie się 12 czerwca 2012 r. w Łodzi. 

Jak wynika z raportu, współpraca szkół zawodowych z pracodawcami, w skali całego kraju, oparta jest w większości (67% przypadków) o zwykłe umowy współpracy. W 19% przypadków umowa ma charakter patronatu, a w 11% partnerstwa na rzecz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.
Okazuje się, że nawiązanie przez szkoły zawodowe współpracy z przedsiębiorcami nie jest wcale prostą sprawą, ponieważ lsta utrudniających kooperację barier, które wskazali badani, jest bardzo długa. 
Zasadniczą przeszkodą na drodze współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami okazało się niedopasowanie programu edukacji zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Brak w regionie przedsiębiorstw zatrudniających absolwentów przygotowanych przez szkołę do wykonywania określonego zawodu uważa za problem prawie 60% dyrektorów szkół. 
Większość przedsiębiorców (ok. 80%) postrzega współpracę ze szkołami w kategoriach koszów, a nie inwestycji. Pracodawcy narzekają na brak zachęt finansowych, na biurokrację, na przeszkody formalno-prawne, problemy dyscyplinarne, które stwarzają praktykanci, na konieczność zaangażowania pracowników w sprawowanie pieczy nad uczniami, na koszty związane z oddelegowaniem własnych pracowników do prowadzenia przedmiotów zawodowych w szkołach. 
Z podsumowania raportu wynika, że w przeświadczeniu kadry nauczycielskiej, jak i przedstawicieli biznesu nie istnieje w Polsce długofalowa polityka rozwoju szkolnictwa zawodowego, która określałaby cele oraz sposoby ich osiągnięcia.

Według założeń ministerstwa edukacji sytuację polepszyć ma obowiązująca od 1 września 2012 r. reforma szkolnictwa zawodowego. Trudno ocenić, czy tak się naprawdę stanie. Praktyczne informacje na temat przygotowania szkoły zawodowej na nadchodzącą reformę zdobędą uczestnicy Nadzwyczajnego Zjazdu Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły", na którym przedstawiony zostanie cały raport dotyczący kooperacji przedsiębiorców ze szkołami. Planowana jest także dyskusja panelowa z jego autorami.