Projektując arkusz organizacyjny dyrektor szkoły powinien uwzględnić w miarę możliwości najbardziej optymalną wersję oszczędnościową

Jeśli po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych okazało się, że w placówkach oświatowych zatrudniona została nadmierna ilość nauczycieli, a sytuacja finansowa gminy zmusza nas do drastycznych oszczędności, proszę o poradę czy organ prowadzący może dokonać korekty arkuszy w ciągu roku szkolnego i czy można dokonać ruchów kadrowych?

Podczas roku szkolnego można dokonać korekty arkusza organizacji w postaci aneksu do arkusza. Jednak rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami jest w zasadzie możliwe tylko z końcem roku szkolnego za uprzednim wypowiedzeniem. Podczas roku szkolnego z nauczycielami można rozwiązać stosunek pracy tylko za porozumieniem stron, w placówkach nieferyjnych oraz w sytuacjach szczególnych określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) – dalej KN.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku, załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Arkusz organizacyjny szkoły podlega bowiem zatwierdzeniu przez organ prowadzący do końca maja danego roku. Zmiana liczby nauczycieli w danej szkole w trakcie roku szkolnego wymaga zmiany arkusza organizacyjnego. Ogólnie przyjętą formą zmiany arkusza jest aneks do arkusza organizacji. Aneks do arkusza podlega również zatwierdzeniu przez organ prowadzący w takim samym trybie jak arkusz organizacyjny. Odrębną jednak kwestią pozostaje ruch służbowy nauczycieli. Jest on możliwy w zasadzie na podstawie arkusza organizacji opracowanego w kwietniu, bowiem rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami jest dopuszczalne z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia (dotyczy placówek feryjnych oraz nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony - art. 20 ust. 3, art. 23 ust. 2 pkt 1, art. 27 ust. 1 KN).

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami podczas roku szkolnego jest możliwe tylko:

a) za porozumieniem stron (art. 23 ust. 3, art. 27 ust. 3 KN);

b) w placówkach nieferyjnych (art. 20 ust. 4, art. 23 ust. 4 KN);

c) w sytuacjach szczególnych określonych w art. 23 ust. 2, ust. 4 i ust. 5, art. 70 ust. 2 KN;

d) za wypowiedzeniem w przypadku umów terminowych.

Dlatego też projektując arkusz organizacyjny w kwietniu należy uwzględnić w miarę możliwości najbardziej optymalną wersję oszczędnościową (np. obniżającą pensum nauczycieli na podstawie art. 22 ust. 2 KN), ponieważ nierozwiązanie z nauczycielami (zatrudnionymi na podstawie mianowania lub na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w placówkach feryjnych) stosunku pracy z końcem roku szkolnego oznacza konieczność ich dalszego zatrudnienia (do końca kolejnego roku szkolnego) pomimo braku godzin w szkole.

Agnieszka Kosiarz, autor współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 6 sierpnia 2013 roku

Data publikacji: 7 sierpnia 2013 r.