Na stronie internetowej BIP MEN opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Zmiana ta jest konieczna z uwagi na wejście w życie od dnia 1 września 2009 r. nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
Rozporządzenie wymienia zajęcia wchodzące w skład I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) edukacji wczesnoszkolnej (dotychczas kształcenie zintegrowane).
Na etapie gimnazjum obowiązkowym zajęciem edukacyjnym będzie nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego, wprowadza się także nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa. Nowymi obowiązkowymi uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi będą zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne.
Pewnemu ograniczeniu ulegnie możliwość przeznaczania dotychczasowych godzin
do dyspozycji dyrektora szkoły - nie będzie można przeznaczać ich na organizowanie
zajęć dla grup uczniów w celu rozwijania ich zainteresowań.
Najistotniejszą zmianą w ramowym planie nauczania dla gimnazjum jest nieokreślanie liczby godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W to miejsce określone zostały minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w całym cyklu kształcenia. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.
Proponowane są również zmiany w organizacji nauczania informatyki i technologii informacyjnej. Wprowadza się przepis, zgodnie z którym liczba uczniów w grupie na tych zajęciach nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
Proponuje się również, by podział na grupy oddziałowe na obowiązkowych zajęciach z języków obcych uzależniony był od stopnia znajomości języka obcego i by taka grupa liczyła od 10 do 24 uczniów.
 
Źródło: BIP MEN, 6.02.2009 r.