Rodzice dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 r. będą mogli zadecydować, czy chcą posłać dziecko do szkoły we wrześniu 2014 r. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki.
W projekcie znalazły się także zapisy ograniczające liczebność klas pierwszych. Nie będą mogły liczyć więcej niż 25 osób. Od września 2015 r. ograniczenie to będzie dotyczyło również klas drugich, a od roku szkolnego 2016/2017 wszystkich klas 1-3. Z tego ostatniego pomysłu rządu nie są zadowoleni samorządowcy, którzy podkreślają, że przekazuje się im za mało pieniędzy na tworzenie mniejszych klas.

Z treścią projektu można zapoznać się tutaj>>