Nie będzie już obowiązku publikowania ogłoszenia o konkursie na dyrektora szkoły w co najmniej dwóch dziennikach. Wystarczy informacja na stronie internetowej samorządu i w jego siedzibie, a także w BIP. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia MEN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Projekt trafił do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zgodnie z projektem rozporządzenia, organy wykonawcze jst będą wydawać opinie dotyczące prawidłowości postępowania konkursowego. Natomiast do zadań organów stanowiących jst należeć będzie zatwierdzanie konkursów, a w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości, ich unieważnienie i zarządzenie ponownego przeprowadzenia.
Do przygotowania nowego rozporządzenia obligowała MEN nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Ustawa zmieniła sposób przeprowadzania konkursu na dyrektora szkoły. W komisji konkursowej najwięcej, bo trzech przedstawicieli ma organ prowadzący, dwóch - kurator oświaty. Po jednym przedstawicielu delegują: rada pedagogiczna, rada rodziców i związki zawodowe. Ustawa umożliwiła również powołanie na stanowisko dyrektora szkoły osoby, która nie jest nauczycielem.

Serwis Samorządowy PAP, 9 lutego 2010 r.