Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych". Celem nowelizacji rozporządzenia jest dostosowanie i opracowanie nowych wzorów świadectw do zmian wprowadzonych w zasadach przeprowadzania egzaminow. Poniżej omawiamy najważniejsze z wprowadzanych zmian.
W ustnym egzaminie maturalnym z przedmiotów obowiazkowych i dodatkowych, od wrzesnia 2011 r., nie określa się poziomu egzaminu i wymaga to odpowiedniego dostosowania świadectw maturalnych.
Uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa, biorą udzial w przygotowaniu projektu edukacyjnego i informacja o tym oraz temat projektu edukacyjnego ma być zamieszczana na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Również zmiany dotyczące zasad oceniania uczniów kończących gimnazjum (uczeń otrzyma wyniki ze wszystkich ocenianych przedmiotów), wymagaja zmian w sposobie przedstawiania wyników tego egzaminu. Wyniki egzaminu będą przedstawiane w skali procentowej oraz skali centylowej, dzięki czemu uczeń otrzyma doodatkową informację, jaki procent uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, uzyskało taki sam jak on lub niższy wynik.
W rozporządzeniu zamieszczono także nowe wzory świadectw dla uczniów kończacych szkoły przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych za granicą.
 
Informacja własna D.S., 10 października 2011 r.