Na stronie internetowej RCL ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych związanego z kolejnym etapem wdrażania nowej podstawy programowej.
Zasadnicza zmiana w ramowym planie nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej  i w szkołach ponadgimnazjalnych polega na tym, ze zrezygnowano z określenia tygodniowej liczby godzin przeznaczonych na poszczególne zajęcia edukacyjne. Określono natomiast liczbę godzin przeznaczonych na realizacje podstawy programowej z poszczególnych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za to, aby łączne sumy godzin z danego przedmiotu w całym okresie nauczania nie były mniejsze niż wymienione w ramowych planach nauczania, a efekty kształcenia określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.
Nowe ramowe plany nauczania obejmują także zajęcia z religii i etyki, zajęcia do wychowania w rodzinie, zajęcia z języka mniejszości narodowej lub języka regionalnegooraz zajęcia sportowe w szkołach i oddziałach sportowych.
W projekcie zachowano możliwośc zestawiania zajęć przedmiotowych w blok przedmiotowy.
Projekt przewiduje wprowadzenia zasadniczych zmian w ramowych planach nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Przedmioty obowiązkowe w tych szkołach mogą być nauczane w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub podstawowym i rozszerzonym.
Dla każdego ucznia liceum ogólnokształcącego określono w rozporządzeniu liczbę godzin zajęć edukacyjnych( w tym na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające). Dla uczniów techników określono obowiązek wyboru 2 przedmiotów spośród proponowanych przez szkołę, przy czym jednym w nich ma być matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.
 
Źródło: Informacja własna DS., 24.10.2011 r.