Ministerstwo Edukacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Jest to wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji z partnerami społecznymi.
Z projektu wynika, że program wychowania przedszkolnego i program nauczania dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela (nauczycieli), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu kształcenia ogólnozawodowego nauczycieli może opracować samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu opracowany przez innego autora. Proponuje się, aby warunkiem dopuszczenia programu do użytku w danej szkole (przedszkolu) odpowiednio było uzyskanie pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego odpowiednio wykształcenie wyższe w zakresie zgodnym z zakresem treści nauczania, które program obejmuje lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego.
Zmiany dotyczące warunków jakie powinien spełniać program wychowania przedszkolnego lub program nauczania są związane z wymaganiami określonymi w nowej podstawie programowej, tj. koniecznością przeprowadzania przez nauczycieli przedszkoli analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz położeniem nacisku na indywidualizację nauczania w zależności od możliwości i potrzeb uczniów.
W projekcie nie proponuje się zasadniczych zmian w procedurze dopuszczania podręczników do użytku w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Najistotniejszą zmianą, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów jest wprowadzenie możliwości dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika w formie elektronicznej.

Źródło: MEN, Głos Nauczycielski, 14 kwietnia 2009 r.