Ministerstwo edukacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji stanowi.
Projekt przewiduje wprowadzenie nowego ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego w części obejmującej język obcy nowożytny, ponieważ w obecnie trwającym roku szkolnym zostanie przeprowadzony po raz pierwszy egzamin gimnazjalny w części obejmującej wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu języka obcego oraz egzamin maturalny z filozofii. Dlatego do projektu dodano w ramowym programie szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z przedmiotów filozofię.
MEN zaproponował również, aby wpis do ewidencji egzaminatorów następował po stwierdzeniu spełniania wymagań i warunków, o których mowa w art. 9c ust. 3 lub 4 ustawy o systemie oświaty, oraz gdy kandydat na egzaminatora ukończy z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów zakończone egzaminem, przy czym w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu kandydat będzie mógł przystąpić ponownie do egzaminu (poprawiać egzamin) tylko jeden raz.
 
Źródło: Głos Nauczycielski, 20.02.2009 r.