Prezentacja „Krajowego raportu na temat  edukacji globalnej w Polsce” odbyła się 4.02. w MEN. Raport przygotowany został na podstawieprzeglądu przeprowadzonego jesienią 2009 r. przezGENE Global Education Network Europe(europejska sieć składająca się z przedstawicieli ministerstw i narodowych agencji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki w zakresie edukacji globalnej) i stanowi część europejskiego procesu partnerskiego przeglądu edukacji globalnej.
W Raporcie szczegółowo przedstawione są najważniejsze dla edukacji globalnej sektory, czyli przede wszystkim system edukacji formalnej oraz społeczeństwo obywatelskie i jego organizacje. Podczas przeglądu odnotowano silną wolę działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie włączania problematyki edukacji globalnej do zreformowanego programu nauczania oraz w odniesieniu do innych inicjatyw koncentrujących się na zagadnieniu edukacji globalnej. Przegląd pozwolił też dostrzec pełne dynamizmu i zaangażowania, coraz szersze działania sektora organizacji pozarządowych, możliwe dzięki jasnej wizji celu, solidnym wartościom i mocnej podstawie, jaką jest aktywność o charakterze
wolontariackim.
W zaleceniach raportu zawarto m.in. potrzebę wspierania wymiany informacji i koordynację
działań w ramach inicjatyw dotyczących szkolenia i kształcenia przyszłych nauczycieli przez wszystkie instytucje publiczne. Co się tyczy działalności sektora organizacji pozarządowych, raport zaleca, by organizacje pozarządowe zaangażowane w edukację globalną zmierzały do tworzenia strategicznych sojuszów i partnerskiej współpracy z szeroko pojętymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w celu zakorzenienia edukacji globalnej w strukturze społeczeństwa obywatelskiego.
Raport dostępny jest na stronie internetowej MEN.
 
Źródło: MEN. 4.02.2010 r.