Czy nauczycielowi należy się nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy?
Nauczyciel został zatrudniony 7 listopada 2007 r. Udokumentowany staż pracy na ten dzień wyniósł 24 lata i 8 miesięcy. 23 września 2008 r. dostarczył zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych w okresie 18 lipiec 2006 do 18 lipiec 2007 (1 rok).
Czy nauczyciel powinien mieć wypłaconą nagrodę jubileuszową za 25-lecie w marcu 2008 r., czy też należy uznać, że nauczyciel w chwili zatrudnienia powinien udokumentować wszystkie okresy zatrudnienia uprawniające do nagrody jubileuszowej, co dałoby na dzień zatrudnienia staż 25 lat i 8 miesięcy i brak podstaw do wypłacenia nagrody jubileuszowej za 25-lecie?

W myśl art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową odpowiednio za 20, 25, 30, 35 i 40 lat pracy. Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym nauczycielowi z tytułu przepracowania ww. okresu.
Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Stosownie do § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia nauczyciel jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

Jeżeli z chwilą zatrudnienia nauczyciela w jego aktach osobowych brak było dokumentacji uzasadniającej wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy nie mogliście Państwo mu jej wypłacić. Nagroda stała się świadczeniem należnym nauczycielowi dopiero z chwilą przedłożenia stosownych dokumentów. Bez znaczenia jest przy tym fakt, że nauczyciel w rezultacie udokumentował okres pracy dłuższy niż 25 lat. Nagrodę należało wypłacić ostatniego dnia miesiąca, w którym nauczyciel przedłożył brakujące dokumenty, zgodnie z art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela.