Postulaty wprowadzenia takiego zakazu zgłaszali niedawno członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Autorzy projektu argumentują, że brak zakazu łączenia ww. funkcji stanowi lukę w prawie, ponieważ wykonywanie mandatu radnego koliduje z obowiązkami kuratora i wicekuratora oświaty.
"Wprowadzanie przedmiotowych zakazów jest zasadne m.in. ze względu na sprzeczność interesów wynikających z ustawowych zadań nałożonych na osoby pełniące określone funkcje lub zagrożenie, że wypełnianie obowiązków na jednym z zajmowanych stanowisk będzie miało wpływ na decyzje podejmowane w związku z innym stanowiskiem lub urzędem." - podkreślają wnioskodawcy.