Katarzyna Hall wzięła udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniach 18-19 listopada br. w Brukseli.
W części edukacyjnej zostały przyjęte konkluzje Rady dotyczące priorytetów europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011-2020. Ponadto ministrowie edukacji państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli konkluzje dotyczące inicjatywy Komisji Europejskiej pt. „Mobilna młodzież”oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. W debacie ministrowie podjęli temat roli edukacji w zwalczaniu nierówności i wykluczenia społecznego, podając konkretne przykłady programów rządowych i rozwiązań legislacyjnych w tym obszarze. Szczególną uwagę poświęcono sprawom ponadsektorowego podejścia do wyrównywania szans i dzielenia się dobrymi praktykami na szczeblu europejskim ze względu na zwiększającą się międzynarodową mobilność, migracje ludności, ale też międzypokoleniową transmisję biedy, która dotyka wszystkie kraje Wspólnoty.
Druga część posiedzenia Rady poświęcona była sprawom młodzieży. Rada przyjęła dokumenty dotyczące pracy z młodzieżą, dostępu młodzieży do kultury, a także na temat europejskich i międzynarodowych programów działań politycznych na rzecz dzieci, młodzieży i praw dziecka. Ministrowie ds. młodzieży dyskutowali również na temat potrzeb młodzieży miejskiej, która posiada większe szanse rozwoju, ale może stanowić również grupę defaworyzowaną ze względu na pewne cechy środowiska rodzinnego, negatywny wpływ grupy rówieśniczej czy słabszej jakości funkcjonowania szkół. W debacie Minister Katarzyna Hall podkreśliła, że należy stale poszukiwać takich środków i narzędzi, które wypromują i uatrakcyjnią ofertę skierowaną do młodzieży w miastach. Zaprezentowała ona ideę Roku Odkrywania Talentów oraz zwróciła uwagę na znaczenie programu wspólnotowego „Młodzież w działaniu" jako instrumentów wspierania zainteresowań i kształtowania kompetencji młodych ludzi.
 
Źródło: MEN, 19.11.2010 r.