Przedstawiając wniosek o powołaniu podkomisji i podjęciu tam dalszych prac nad projektem posłanka Krystyna Łybacka (SLD) apelowała o sprawną pracę, by prace nad zmianą prawa dotyczącą szkolnictwa zawodowego parlament zakończył przed wygaśnięciem jego kadencji, a najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolonego 2011/2012.

Konieczność szybkiej pracy nad projektem spowodowana jest tym, że 1 września 2012 r. do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, w tym techników i zasadniczych szkół zawodowych pójdzie pierwszy rocznik obecnych gimnazjalistów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania. Wprowadzana od dwóch lat reforma oświaty zakłada bowiem powiązanie treści nauczanych w gimnazjach i treści nauczanych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Nad zmianami w szkolnictwie zawodowym Ministerstwo Edukacji Narodowej pracowało od dawna. Znalazło to odzwierciedlenie w projekcie tzw. dużej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Jednak ze względu na inne fragmenty projektu uznane przez partnerów społecznych (m.in. związki zawodowe) za bardzo kontrowersyjne prace nad tym projektem po przesłaniu go do Komitetu Stałego Rady Ministrów zostały wstrzymane.

Stąd inicjatywa posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego przeniesienia zapisów dotyczących zmian w szkolnictwie zawodowym z projektu dużej nowelizacji ustawy do poselskiego projektu. Mówili o tym na posiedzeniu połączonych komisji poseł Tadeusz Sławecki (PSL) reprezentujący posłów wnioskodawców oraz wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski. Wiceminister przypomniał, że projekt rządowy przeszedł pełne konsultacje, w tym konsultacje zapisów dotyczących zmian w szkolnictwie zawodowym.

Zgodnie z projektem poselskim, tak jak w przypadku liceów ogólnokształcących nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych będzie powiązana z nauką w gimnazjach, treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Odejdzie się też od nauki konkretnych zawodów na rzecz kształcenia konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach lub do wykonywania konkretnych prac. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak obecnie jest przeprowadzany egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom to potwierdzający.

Nowy system zakłada również włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system kształcenia zawodowego. Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 mają być wygaszane licea profilowane, uzupełniające licea ogólnokształcące i technika uzupełniające. Uczniowie i słuchacze uczący się tam obecnie będą mogli dokończyć naukę, ale nie będzie już nowego naboru do tych szkół.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych (z możliwością przyjmowania od razu do drugiej klasy tego liceum). Będą mieli też zagwarantowaną możliwość uzupełniania przez nich kwalifikacji zawodowych do poziomu technika na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje po ich zdobyciu potwierdzonym egzaminem.

Zgodnie z projektem szkoły zawodowe mają się łączyć w centra kształcenia ustawicznego, po to żeby łatwiej zdobywać nowy sprzęt do praktyk.

Posłowie zabierający głos podczas piątkowego posiedzenia komisji zgodnie, niezależnie od przynależności klubowej, mówili, że zmiany w szkolnictwie zawodowym są konieczne; deklarowali chęć pracy nad projektem. (PAP)

dsr/ ls/