Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie, kto ponosi koszty związane z uzyskaniem przez nauczyciela wypisu z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku nauczycieli już pracujących w szkole, którym w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego zmienia się umowę o pracę, zatrudnia na podstawie mianowania lub zmienia warunki zatrudnienia. Wymóg dotyczący niekaralności jest warunkiem nawiązania stosunku pracy i został wprowadzony ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917).
Zgodnie z art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela obowiązek przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o tym, że nauczyciel nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie spoczywa na nauczycielu ubiegającym się o zatrudnienie. Dyrektor szkoły nie ma prawa nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, o ile ten nie przedstawi stosownego dokumentu.
W świetle art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia następujących warunków:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
2) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
3) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
4) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.

Zgodnie z art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela obowiązek przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o tym, że nauczyciel nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie spoczywa na nauczycielu ubiegającym się o zatrudnienie. Dyrektor szkoły nie ma prawa nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, o ile ten nie przedstawi stosownego dokumentu.

Zatem bez względu na rodzaj zawieranego z nauczycielem stosunku pracy (umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, mianowanie) na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek żądania od nauczyciela ubiegającego się o zatrudnienie przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.) prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Krajowym Rejestrze Karnym, przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. W stosunku do nauczycieli wymogi te wynikają właśnie z przepisu art. 10 ust. 5 i 8a Karty Nauczyciela. W świetle art. 10 ust. 8 Karty Nauczyciela nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-5, tj. w szczególności z nauczycielem, który był karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa w razie prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1468) wysokość opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 50 złotych.

W świetle art. 10 ust. 5a i 5b Karty Nauczyciela przekształcenie podstawy nawiązania stosunku pracy nie powoduje ustania dotychczasowego stosunku pracy i nawiązania nowego. Zgodnie z tym przepisem stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:
1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 ustawy;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy.

Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy potwierdza na piśmie dyrektor szkoły. Jak wynika zatem z tych przepisów, przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony w stosunek pracy z mianowania następuje z mocy prawa, a dyrektor szkoły formalnie na piśmie potwierdza ten fakt.