Takie zmiany wprowadzić ma rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach, którego projekt opracowało MEN.
Zasadniczo rozporządzenie powtarza dotychczasowe rozwiązania, dostosowując je do nowego ustroju szkolnego. Wprowadzone zostanie jednak kilka zmian, takich jak choćby poszerzenie grupy uczniów, którzy mogą korzystać z zajęć logopedycznych poprzez wskazanie. W nowych przepisach wskazano bowiem, że potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych.
Nowością będzie także zastąpienie zajęć socjoterapeutycznych zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne, które będą organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Dodana zostanie także nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej - zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.

MEN: niepełnosprawność nie jest podstawą objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów