Dzięki temu wycofane zostaną zastrzeżenia Polski dotyczące zakresu obowiązywania tych aktów. 
Konwencja o prawach dziecka obowiązuję Polskę od 7 lipca 1991 r. Składając dokument ratyfikacji Polska zgłosiła zastrzeżenia do art. 7 i 38 Konwencji. Zastrzeżenie do art. 7 dotyczyło możliwości ograniczenia prawa dziecka adoptowanego do poznania rodziców naturalnych. Obecnie obowiązujące przepisy, jak również rosnący stan świadomości społeczeństwa na temat praw zawartych w Konwencji, umożliwiają adoptowanemu dziecku dostęp do takiej wiedzy.
Zastrzeżenie do art. 38 dotyczyło wieku powoływania do służby wojskowej. W trakcie składania tej deklaracji, polskie prawo dopuszczało powoływanie do ochotniczej służby wojskowej osób, które ukończyły 17 lat, a więc w rozumieniu Konwencji - dzieci. Obecnie prawo zezwala na odbywanie służby wojskowej, zarówno obowiązkowej jak i ochotniczej, wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne wszedł w życie w stosunku do Polski 7 maja 2005 r. Nowa deklaracja do Protokołu wskazuje, że została podniesiona dolna granica wieku ochotniczego wstępowania do Sił Zbrojnych RP z 17 do 18 lat. Ustawy wejdą w życie w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.