Przepisy mają lepiej odpowiadać obecnie obowiązującym zasadom przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 
Od roku szkolnego 2011/2012 zmieniła się formuła przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, zmiany dotyczą m.in. struktury zadań egzaminacyjnych. Zmniejszy się liczba zadań otwartych, a tym samym także czas potrzebny na sprawdzanie jednej pracy egzaminacyjnej. Zrodziło to konieczność ustalania nowych warunków wynagradzania dla egzaminatorów sprawdzających egzamin gimnazjalny z uwzględnieniem czasu, jaki jest potrzebny do sprawdzenia mniejszej liczby zadań. W przepisach uwzględniona została także większa pracochłonność sprawdzania i oceniania zadań otwartych z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.
 
Wprowadzone zostanie także wynagrodzenie dla egzaminatora za przeniesienie udzielonych odpowiedzi do zadań na kartę odpowiedzi w pracy ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego. Będzie ujednolicone we wszystkich komisjach i w bieżącym roku wyniesie 2,10 zł.
Przepisy rozporządzenia będą również dostosowane do ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707). Zakłada ona, że wielkość wynagrodzeń bezosobowych w częściach budżetu państwa, będących w dyspozycji tego samego dysponenta oraz w jednostkach sektora finansów publicznych, nie przekroczy wielkości tych wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2011 r. Ustalono nowe wskaźniki procentowe służące do obliczania wynagrodzeń egzaminatorów tak, aby ich wysokość pozostała na poziomie określonym w 2011 r.
 
Nowe stawki wynagrodzeń egzaminatorów będą obowiązywały na sprawdzianie i egzaminach przeprowadzanych od kwietnia 2012 r. Rozporządzenie powinno zostać ogłoszone w najbliższym czasie, ponieważ w trwającym roku szkolnym termin sprawdzianu dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej został ustalony na 3 kwietnia 2012 r., a egzaminu gimnazjalnego na dni 24-26 kwietnia, obliguje to dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych do szybkiego zawarcia umów z egzaminatorami.