Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej możliwa jest redukcja etatów w szkole podstawowej?
Czy podczas przygotowania projektu organizacyjnego dyrektor "nowej szkoły podstawowej" może zwalniać nauczycieli byłej podstawówki?
Czy redukcja zatrudnienia dotyczy tylko byłego gimnazjum?
Na jakiej podstawie może się oprzeć przy redukcji etatów?
Czy istnieją jakiekolwiek podstawy zwalniania pracowników szkoły podstawowej nauczycieli i innych pracowników?
W szkole podstawowej zwiększyła się liczba oddziałów, klasa 7 i dwie klasy gimnazjum, nauczycieli jest za dużo, jakie właściwe rozwiązanie prawne?


Odpowiedź
Zgodnie z treścią art. 227 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – dalej u.p.w.p.o., w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w art. 225 ust. 1 i 12 u.p.w.p.o. oraz art. 226 ust. 1 u.p.w.p.o., nie stosuje się art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – dalej KN.

Zatem art. 20 KN nie stosuje się do nauczycieli gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.
Odnośnie nauczycieli szkół podstawowych podobnej normy nie ma. W związku z tym wobec tej kategorii nauczycieli zastosowanie będą miały standardowe zasady określone w pragmatyce nauczycielskiej, w tym oczywiście art. 20 KN – o ile wystąpią przesłanki wymienione w treści tego przepisu.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów