W roku 2004 wygasła Szkoła Podstawowa Nr 1, obecnie jesteśmy samodzielną jednostką Gimnazjum Nr 1. Nauczycielka, która od 1 września 2000 r. pracowała w Szkole Podstawowej Nr 1 została przeniesiona do pracy w gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2003 r. Niestety nie otrzymała świadectwa pracy za okres pracy w Szkole Podstawowej Nr 1.
Czy mamy prawo jako gimnazjum wystawić świadectwo pracy za okres, w którym nauczycielka pracowała w Szkole Podstawowej?
W gimnazjum jest inny dyrektor, inne pieczątki. Szkoła Podstawowa została zlikwidowana i nie istnieje.

A jeżeli nie gimnazjum, to kto inny może wystawić takie świadectwo pracy?

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, który został przeniesiony do innej szkoły, w trybi e art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, kontynuuje w tej szkole dotychczasowy stosunek pracy. Świadectwo pracy, w przypadku ustania tego stosunku, winna wydać nauczycielowi szkoła do której został on przeniesiony. W świadectwie tym należy uwzględnić również okres pracy w szkole, z której nauczyciel został przeniesiony.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 1 KN, nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą, przeniesiony do innej szkoły. Na skutek przeniesienia stosunek pracy nauczyciela nie ustaje, a jest kontynuowany. Potwierdza to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2007 r. (wyrok SN z dnia 25 stycznia 2007 r., I PK 195/06, OSNP 2008 Nr 5-6 poz. 62, Pr. Pracy 2007 Nr 4, s. 33). Tym samym szkoła, z której nauczyciel jest przenoszony nie wydaje mu świadectwa pracy. Powinna ona natomiast przekazać jego akta osobowe szkole, do której jest on przenoszony, zgodnie § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). W przypadku ustania stosunku pracy, kontynuowanego w szkole do której nauczyciel został przeniesiony, szkoła ta winna wydać mu świadectwo pracy uwzględniające również okres pracy w szkole, z której nauczyciel został przeniesiony.
 
Uwagi
W pytaniu nie wskazano trybu w jakim nauczyciel został przeniesiony. Odpowiedź sporządzono przy założeniu, iż przeniesienia dokonano w trybie art. 18 KN.