Raporty z badań prowadzonych na potrzeby pracodawców pokazują rosnące zapotrzebowanie na pracowników wyposażonych w umiejętności zawodowe, powiązane jednocześnie z umiejętnościami ogólnymi. MEN chce, by w szkołach zawodowych: technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak - zgodnie z reformą kształcenia ogólnego - w liceach ogólnokształcących, treści tam nauczane były ściśle powiązane z nauczanymi w gimnazjach i stanowiły z nimi spójną całość.
Decyzje o rozkładzie godzin kształcenia ogólnego i zawodowego, będzie podejmował dyrektor szkoły, przy czym na kształcenie praktyczne powinien poświęcić minimum 60 proc. godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. W kształceniu ogólnym uczeń będzie obowiązkowo realizował dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, co ma mu umożliwić dobre przygotowanie się do matury. Przedmioty rozszerzone oferowane w danej szkole powinny mieć związek z zawodem nauczanym w tej szkole.
MEN chce też odejść od nauki w konkretnych zawodach np. elektryk, na rzecz kształcenia do uzyskania kwalifikacji odpowiadających tzw. klasyfikacji gospodarczej, czyli montaż i konserwacja instalacji elektrycznych oraz montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Resort zwraca również uwagę na konieczność większego niż obecnie powiązania szkół zawodowych z zakładami pracy, m.in. poprzez tworzenie sieci zakładów, w których uczniowie mogliby odbywać kształcenie praktyczne.
Z kolei planowane zmiany dotyczące pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają na celu diagnozę ich potrzeb w jak najmłodszym wieku oraz pomoc i zindywidualizowane wsparcie, zarówno, jeśli chodzi o trudności w uczeniu się, jak i rozwijanie uzdolnień. MEN chce, by pomoc psychologiczno-pedagogiczna była zapewniona dziecku już w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. W tym celu, np. w szkołach mają powstać zespoły do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Będą miały one za zadanie m.in. rozpoznawać przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów czy opracowywać indywidualne programy edukacyjne dla uczniów.
Planowane jest też m.in. wprowadzenie dla każdego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Karty Potrzeb i Świadczeń, umożliwiającej zintegrowaną pomoc w różnych placówkach w tych obszarach funkcjonowania, w których dziecko potrzebuje wsparcia czy terapii.
 
Źródło: Serwis Nauka w Polsce, 19.01.2010 r.