Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego. Nadzór pedagogiczny po wejściu w życie nowych przepisów sprawowany będzie w czterech formach: ewaluacji, kontroli, wspomagania i monitorowania działalności szkół i placówek. Nowością jest dookreślenie, że monitorowanie także jest formą nadzoru pedagogicznego, choć w praktyce raczej zmieni to niewiele - wizytatorzy i tak mieli obowiazek prowadzić tego rodzaju działania.

Bardziej konkretne zmiany dotyczyć będą natomiast treści uwzględnianych w planie nadzoru pedagogicznego. Dyrektor uwzględniać w nim będzie także wnioski z realizacji w szkole podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.
"Takie rozwiązanie pozwoli zwrócić uwagę dyrektorów, przy planowaniu działań nadzoru, również na sprawy uznane prez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za priorytetowe w danym roku szkolnym" - uzasadnia zmianę MEN.
Informacje o kontrolach, raporty, protokoły i wyniki ankiet dyrektorów, nauczycieli i rodziców udostępniane będą przy pomocy elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów