Pismo RIO w sprawie zasad i sposobu obliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w odpowiedzi na otrzymane pismo nr DWST-WSST-JD-337-119/12 wyjaśnia, co następuje.

Podstawą udzielenia dotacji dla przedszkola "powinny być przyjęte wydatki bieżące ujęte w planach finansowych wszystkich placówek przedszkolnych, prowadzonych przez gminę właściwą do dotowania tj. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego - w przeliczeniu na jednego wychowanka".

W przypadku ustalenia dotacji dla szkół podstawowych "powinny być przyjęte wydatki bieżące ujęte w planach finansowych wszystkich szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę właściwą do dotowania - w przeliczeniu na jednego ucznia".

Dotacja na niepełnosprawnych uczniów udzielana jest pod warunkiem przekazania przez organ prowadzący organowi właściwemu do udzielenia dotacji informacji o planowanej liczbie uczniów najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Jak podaje RIO "w ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie jest zasadne pomniejszanie podstawy naliczania dotacji dla szkół i placówek o kwotę stanowiącą równowartość naliczanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów".

Więcej: www.bip.kielce.rio.gov.pl/bip_admin/zdjecia_art/2139/wi-3518-12.pdf

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.kielce.rio.gov.pl, stan z dnia 7 września 2012 r.

Data publikacji: 7 września 2012 r.