W dniu 11 marca podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.
Projekt nowelizacji przewiduje, że kandydaci do pracy w szkole będą zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego a nauczyciele stażyści i kontraktowi będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. Obecnie podlegają jej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani.
Zgodnie z nowelizacją mundurki przestaną być obowiązkowe. Dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić mundurki, ale po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i rady pedagogicznej. Określi wtedy ich wzór w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
Kolejna propozycja zakłada, że od przyszłego roku szkolnego dobrzy uczniowie, którzy mają z zachowania ocenę niższą od dobrej, nie będą otrzymywali stypendiów za dobre wyniki w nauce. Obecnie trzeba jedynie uzyskać średnią ocen określoną przez komisję stypendialną.
Rządowy projekt zobowiązuje też strażników miejskich do informowania dyrektorów szkół o uczniach przebywających w miejscach publicznych podczas lekcji. Zdaniem resortu edukacji, zmniejszy to skalę samowolnego opuszczania lekcji.
Nowelizacja określa również m.in. nowe zasady wynagradzania i zatrudniania nauczycieli przy egzaminach zewnętrznych. Z osobami sprawdzającymi prace pisemne umowy będą zawierać dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych. Natomiast w egzaminach ustnych nauczyciele-egzaminatorzy będą uczestniczyć w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych. Za czas pracy przekraczający ten wymiar będą otrzymywać wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe.

Gazeta Prawna, 11 marca 2008 r., Jolanta Góra