Nowe obowiązki na placówki nałożyło rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23). Ustawodawca chciał, by legitymacje szkolne były dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie zdrowotne - dlatego też wprowadził obowiązek zamieszczania w nich numeru PESEL ucznia.
Rozporządzenie dopuszcza stosowanie starych druków w całym roku szkolnym 2015/2016, ale dokument trzeba uzupełnić.

PESEL w legitymacji szkolnej - nowe przepisy już obowiązują>>

Według rozporządzenia, na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Modyfikacji dokona osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a dopisek opatrzy małą pieczęcią urzędową szkoły.
Legitymacje, które wydano wcześniej, zachowają ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy. Jednak je również trzeba będzie uzupełnić we wskazany wyżej sposób.
Wyjątek dotyczy legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych - niezależnie od ww. zapisów,  szkoła musi nieodpłatnie wydać dokument na nowym druku, jeżeli zażąda tego rodzic ucznia.

Rekrutacja do szkół - 2 częściRekrutacja do szkół - 2 części>>