Czy dziecko posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie w stopniu lekkim może uczęszczać do przedszkola integracyjnego?


Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola integracyjnego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).


Zgodnie z § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, do przedszkola integracyjnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowane są:
1) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
2) dzieci pełnosprawne.
Orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego powinno być wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114, z późn. zm.).
Należy zwrócić uwagę, że do przedszkola integracyjnego przyjmuje się dzieci tylko na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
Zatem dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim może być przyjęte do przedszkola integracyjnego.