Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 416) określa m.in. minimalne wynagrodzenie, zasady przyznawania i określania wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych oraz sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. poz. 414) określa zasady kształcenia uczniów, w stosunku do których należy stosować specjalne metody pracy.
Teksty jednolite nie wprowadzają żadnych zmian merytorycznych.