W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 819).
Podobnie jak w przypadku wydanych przez MEN na początku roku nowych przepisów o awansie zawodowym nauczycieli, konieczność opublikowania ww. regulacji zrodziły zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowelizacja wyłączyła spod przepisów Karty Nauczyciela nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych od 31 grudnia 2013 r. i zmieniła upoważnienia ustawowe do wydania rozporządzeń regulujących kwestię awansu zawodowego. Dlatego też MKIDN musiało uregulować status nauczycieli w podległych mu placówkach. Omawiane rozporządzenie nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych, obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r.