Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) definiuje pojęcie: "wypoczynek" - według nowych przepisów będzie to: wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.
Nowy akt prawny również tryb zgłaszania wypoczynku przez organizatorów oraz elementy, jakie musi to zgłoszenie zawierać.
Znowelizowane przepisy uporządkują kompetencje kuratora oświaty w zakresie nadzoru nad wypoczynkiem - stwierdzając uchybienia, kurator będzie mógł nakazać organizatorowi - poza ich usunięciem - przeniesienie uczestników do obiektu spełniającego odpowiednie standardy. Zobowiążą także organizatora wypoczynku do niezwłocznego zawiadomienia kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2016 r.

Kongres Edukacja i Rozwój