Według przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw edukacji i wychowania oraz do reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. W tym roku, w związku z nowelizacją ustawy, do rozdysponowania jest mniej środków niż w latach poprzednich. Rezerwa zamiast 0,6 proc. ogólnej kwoty subwencji wynosi tylko 0,25 proc.

Jak podaje resort oświaty, w 2012 r. środki z rezerwy przeznaczone zostaną na: korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 z tytułu błędów statystycznych, pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych, dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli oraz inne zadania o jednorazowym charakterze, nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012.
Dofinansowania udziela się na wniosek samorządu, a termin jego składania zależy od celu, na jaki mają być przeznaczone środki. 
Aby otrzymać pieniądze na korekty kwot subwencji, popełnionych przez kuratoria i ministerstwo przy analizowaniu danych z SIO, samorządy muszą złożyć wniosek do 29 czerwca 2012 r. Ten sam termin obowiązuje jednostki, które chcą otrzymać dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań oświatowych, związanych ze zwiększeniem liczby uczniów,  jeżeli nastąpił on w pierwszym półroczu roku budżetowego. Wnioski dotyczące drugiego półrocza składane będą do 26 października 2012 r. 
 
Terminy składania wniosków o pomoc w wypadkach losowych również zależą od okresu, jakiego dotyczą. Składa się je:
-   do 29 czerwca 2012 r. - (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 r. oraz w I kwartale 2012 r.),
-   do 7 września 2012 r. - (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2012 r.),
-   do 26 października 2012 r. - (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce we wrześniu i październiku 2012 r.).
 

Pieniądze na remonty i usunięcie skutków zdarzeń losowych otrzymają jednostki samorządu, które nie korzystały z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym oraz  zaplanowała środki własne w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowania.
Jednostki starające się o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli na złożenie wniosków mają czas do 12 października 2012 r. 
Dofinansowanie przysługuje samorządom, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:
-   zwalnianym w wyniku całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć;
-   przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.
Wnioski o dofinansowanie innych zadań, nieuwzględnionych w subwencji oświatowej, samorządy mogą składać do 28 września 2012 r.
W wyniku nowelizacji przepisów, od 2013 r. rezerwa subwencji wzrośnie o 0,15 proc. i będzie wynośić 0,4 proc. łącznej kwoty oświatowej części subwencji ogólnej. Szczegóły podziału oraz wzory wniosków dostępne
tutaj>> 

Zarządzaniu finansami szkoły poświęcony będzie III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, szczegóły dostępne na stronie konferencji>>


Omówienia zmian w prawie pochodzą z serwisu 
Prawo Oświatowe/ABC>>