Na stronie internetowej MEN zamieszczona została opinia w sprawie nauczycieli prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zdaniem Ministerstwa nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej nie ma obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2  lit.a ustawy Karta Nauczyciela.  Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe a kształcenie i wychowanie w nim odbywa się na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola t.j. zgodnie z ramowym statutem przedszkola, odmiennie niż w pozostałych oddziałach szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania nie mogą więc dotyczyć nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny i w jego organizacji nie są przewidziane ferie zimowe i letnie i tę samą zasadę należy stosować do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.  Ponieważ praca oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zorganizowana jest w taki sposób, jak praca przedszkola – do nauczycieli oddziału przedszkolnego należy stosować przepisy Karty Nauczyciela odnoszące się do nauczycieli przedszkoli – napisano w opinii.

źródło: MEN, 7 maja 2009 r.