Oznacza to, że dotychczasowe przepisy m.in. rozporządzenie w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora szkoły i trybu pracy komisji konkursowej, zachowują moc do czasu wydania nowego rozporządzenia na podstawie znowelizowanej ustawy lecz nie dłużej niż do 22.04.2010 r.
MEN zastrzega, że opinia ta nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa.

MEN, 19 maja 2009 r.