Ilu uczniów maksymalnie może mieć pod opieką opiekun dzieci dojeżdżających do szkoły?
Obecnie autobusem dojeżdża ok. 50 dzieci. Gmina chce, aby autobusem dojeżdżały dzieci jeszcze z jednej miejscowości. Będzie ich ok. 60. Rano i po południu z dziećmi jedzie jeden opiekun.
 
Przepisy prawa oświatowego nie precyzują, jak ma wyglądać zapewnienie opieki w czasie przewozu uczniów.
 
Uzasadnienie
Zapewnienie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci, których odległość z miejsca zamieszkania do szkoły przekracza odległości wskazane w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest zadaniem własnym gminy. Niestety ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób ma być zorganizowana opieka nad uczniami w czasie przewozu. Z pewnością obowiązek zapewnienia opieki oznacza, że opiekun powinien przebywać w autobusie wraz z dziećmi.Ponadto, opiekun powinien zapewnić bezpieczeństwo dzieciom podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Opiekunem nie może być kierowca autobusu, ale nie musi to być nauczyciel. Opiekę może również sprawować pracownik niepedagogiczny.
Liczbę opiekunów należy określić, biorąc m.in. pod uwagę wiek dzieci, a także ewentualną niepełnosprawność. Przepisy prawa oświatowego nie określają, jaka jest wymagana liczba opiekunów na daną liczbę dzieci. Przy przejazdach środkami komunikacji publicznych podczas wycieczek szkolnych przyjmuje się, że liczba uczestników na 1 opiekuna nie może przekraczać 15.


Opieka podczas transportu do szkoły to nie godziny karciane>>