Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 proc. kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3.

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 proc. pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynikają następujące konsekwencje:

1. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zależy od faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć). Bez znaczenia w tym względzie jest fakt, czy nauczyciel zatrudniony w szkole pobiera równocześnie emeryturę lub rentę. Należy przy tym zauważyć, iż fundusz świadczeń socjalnych w szkole, w której nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe, jest niższy aniżeli w szkole, w której zamiast przydzielić godziny ponadwymiarowe, zatrudnia się dodatkowo innych nauczycieli.

2. Ustawa nakłada obowiązek dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego byłego nauczyciela danej szkoły, który przeszedł na emeryturę lub rentę, niezależnie od tego, czy nauczyciel ten łączy pobieranie emerytury lub renty z pracą w szkole.

Odnosząc się do przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż na emerytowanego nauczyciela należy dokonać odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole w odpowiedniej wysokości (5 proc. pobieranej przez niego emerytury). Jeżeli nauczyciel ten zostanie zatrudniony w szkole na pewien okres roku szkolnego, znajdzie to odzwierciedlenie w faktycznej przeciętnej liczbie zatrudnionych nauczycieli, co w konsekwencji wpłynie na wysokość obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w szkole nauczycieli.Dz.U.2006.97.674: art. 53 ust. 1; art. 53 ust. 2