Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to istotna zmiana dla młodych rolników, którzy otrzymali z ARiMR 75 tys. zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jednym z warunków przyznania takiej dotacji jest konieczność posiadania kwalifikacji rolniczych.
Chodzi o osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" nie miały wymaganego wykształcenia. Zgodnie z przepisami, na jego uzupełnienie mają 36 miesięcy od otrzymania decyzji przyznającej wsparcie. Termin nie może być wydłużony, a w przypadku, gdy wykształcenie nie zostanie uzupełnione w tym czasie, młody rolnik będzie musiał zwrócić otrzymaną pomoc wraz z odsetkami.

Zmiana w systemie kształcenia polega m.in. na tym, że od nowego roku szkolnego tylko młodzi rolnicy, którzy mają wykształcenie średnie, inne niż rolnicze będą mogli uczyć się w szkole policealnej dla dorosłych i uzyskać dyplom w zawodzie rolniczym. Wybór zawodów został ograniczony do dwóch: technik turystyki wiejskiej lub technik weterynarii. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata, a świadectwo jej ukończenia jest dokumentem potwierdzającym posiadanie średniego wykształcenia rolniczego.
W przypadku osób, które mają jedynie wykształcenie zawodowe, ale nie rolnicze, będą mogły uzupełnić swoją wiedzę z tego zakresu na tzw. kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Będą mogły go prowadzić szkoły rolnicze. Jednocześnie zostaną zlikwidowane szkoły zawodowe dla dorosłych.
Młodzi rolnicy uczestnicząc w kursach mogą zdobyć np. zawód rolnika, ogrodnika lub pszczelarza. Muszą jedynie ukończyć stosowny kurs i zdać zewnętrzny egzamin. Pomyślny wynik egzaminu wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, uprawnia do otrzymania dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacje w danym zawodzie.

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych nie zostały zmienione, są przeprowadzane przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Program tzw. kwalifikacyjnego kursu zawodowego będzie porównywalny z programem zasadniczej szkoły zawodowej i przewiduje przeprowadzenie minimum 880 godzin zajęć, co oznacza, że zdobycie kwalifikacji będzie trwało ponad rok. Do tego należy doliczyć czas potrzebny na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymanie dyplomu - zaznacza departament komunikacji społecznej ARiMR.
Informacje o typach szkół i kierunkach kształcenia oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych można uzyskać w kuratorium oświaty w danym województwie, a także w powiatach prowadzących szkoły ponadgimnazjalne lub bezpośrednio w szkołach rolniczych albo u innych organizatorów tych form kształcenia.
Natomiast młodzi ludzie, którzy mają jedynie wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, muszą równolegle z odbyciem tzw. kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uzupełnić wykształcenie do zasadniczego zawodowego lub średniego poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo zdać eksternistycznie egzamin. (PAP)

awy/ amac/