Na posiedzeniu 3.01. rząd przyjął projekt ustawy przesuwającej o dwa lata wprowadzenie obowiązku szkolnego sześciolatków. Oznacza to, że do r.2014 dzieci urodzone w latach 2006 i 2007 mogą, ale nie muszą rozpoczynać edukację szkolną. Będzie to zależeć od indywidualnych decyzji rodziców.
Nowością w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań jest to, że w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko sześcioletnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję.
Wszystkie dzieci w wieku 5 lat będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie rozpoczną nauki w I klasie szkoły podstawowej, od 1 września 2012 r. i od 1 września 2013 r. będą uczestniczyć w edukacji przedszkolnej. Zapewnienie warunków do kontynuacji przygotowania przedszkolnego będzie zadaniem własnym gmin.
W dwuletnim okresie przejściowym zachowany zostanie obowiązek gmin dotyczący dowożenia dzieci do placówek realizujących wychowanie przedszkolne, do których droga jest dłuższa niż 3 km.
Do roku 2014 kontynuowany będzie program rządowy „Radosna szkoła”, który umożliwia zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki nad dziećmi.
 
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 3.01.2012 r.
Oprac. Alicja Bukowska