Nowy raport Komisji Europejskiej na temat edukacji w krajach UE

"W dniu 20 listopada 2012 r. Komisja Europejska upubliczniła nowy raport (Education and Training Monitor 2012) monitorujący postępy w osiąganiu celów w ramach europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia (Education and Training 2020)".

Opracowany Monitor jest cennym źródłem informacji oraz analizy porównawczej krajów Unii Europejskiej. Wskazuje, które kraje najlepiej radzą sobie z edukacją zarówno wśród młodych jak i starszych osób, ale także jest cennym narzędziem, które wspiera i sprzyja tworzeniu spójnej polityki edukacyjnej opartej na faktach i sprawdzonych, dobrych zasadach.

W ramach europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zostały uzgodnione 4 strategiczne cele oraz benchmarki:

"- urzeczywistnienie uczenia się przez całe życie,

- poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia,

- promowanie równości, spójności społecznej oraz aktywności obywatelskiej,

- zwiększenie kreatywności oraz innowacyjności, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia, włączając w to przedsiębiorczość".

Jako cele strategii Europa 2020 zostały wskazane: problem odsetek osób zbyt wcześnie przerywających naukę oraz odsetek osób uzyskujących wyższe wykształcenie.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie, Polska jako jeden z nielicznych krajów radzi sobie z problemem zbyt wczesnego przerywania nauki wśród osób między 18, a 24 rokiem życia. Nadal dużym wyzwaniem dla polskiej edukacji jest zaangażowanie jak największej liczby osób dorosłych w projekty edukacyjne, organizowane w ramach programu uczenie się przez całe życie.

Dobre wyniki osiągnęła Polska także w procentowej ilości osób z wyższym wykształceniem w wieku 30-34 lat, natomiast największy wzrost i znaczy postęp został zauważony w zwiększeniu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, gdzie wskaźnik w 2010 roku pokazał 76,3%.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 23 listopada 2012 r.

Data publikacji: 23 listopada 2012 r.