Rozporządzenie (Dz. U. poz. 1214) określa wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą:
- efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
- organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
- tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
- współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
- zarządzania szkołą i placówką.

Akademia Prawa Oświatowego. Zmiany w ustawie o systemie oświaty a praktyka szkolna>>

Duży nacisk - według wprowadzanych regulacji - placówki mają też położyć na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans.
"Uczniowie i nauczyciele powinni być przyzwyczajeni do wspólnego planowania, współpracy w realizacji zadań, wspólnych ustaleń, wykorzystywania informacji, rozumienia różnych punktów widzenia" - tłumaczyło MEN w uzasadnieniu i jako jedno z wymagań stawia współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

Co nas czeka we wrześniu? - kalendarium zmian w prawie oświatowym 2015/2016>>