Zmiany wprowadzone do systemu awansu zawodowego nauczycieli są konsekwencją wykreślenia z przepisów Karty Nauczyciela nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. W pozostałym zakresie projekt powtarza treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. Nr 104, poz. 873, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zmieniła art. 9g ust. 10 Karty Nauczyciela, zawierający przepis upoważniający do wydania rozporządzenia dotyczącego uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Istotą zmiany jest wyłączenie z upoważnienia ustawowego ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.Wydanie nowych rozporządzeń regulujących kwestię awansu jest konieczne, ponieważ ww. ustawa utrzymała je w mocy tylko do 31 grudnia 2012 r.