Ustawodawca kładzie wyraźny nacisk, aby w uchwale wskazać adresy siedzib wymienionych szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jak również zobowiązuje organy gminy do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami:
1) o pełnej strukturze organizacyjnej,
2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.
Pojęcie „bliskiej lokalizacji” nie zostało w Przep. wpr. wyjaśnione. Z tego względu należy oczekiwać, że wykładni tego pojęcia będzie dokonywać organ administracji – jakim w tej sytuacji będzie właściwy kurator oświaty. Trudno na dzień dzisiejszy przesądzać jakimi kryteriami będzie kierować się kurator oświaty, legitymizując decyzję podjętą przez daną gminę. Z pewnością decydujące znaczenie będą miały lokalne uwarunkowania, potrzeby uczniów i rodziców, jak również argumentacja przedstawiona przez daną j.s.t., uzasadniająca, że faktycznie kształt sieci szkół, jaki został ustalony w wyniku podjętej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego spełnia wymagania i cele ustawy Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe.

Reforma oświaty w LEX Prawo Oświatowe>>

Znamienne dla ważności podejmowanej uchwały jest również określenie dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę, która powstała z przekształcenia gimnazjum lub do której włączono gimnazjum. W przypadku przekształcenia w szkołę podstawową lub włączenia do szkoły podstawowej – konieczne jest również wskazanie roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej. Uzasadnione jest to swobodą organu prowadzącego w zakresie podjęcia decyzji co do terminu rozpoczęcia kształcenia w klasie I szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisem art. 129 ust. 2 Przep. wpr. rozpoczęcie działalności przez szkołę podstawową utworzoną w wyniku przekształcenia gimnazjum, lub do której włączono gimnazjum – może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.