Rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dostosowano do brzmienia  przepisów określających szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
Zmiana w rozporządzeniu MEN polega uwzględnieniu w nim rozdziału "80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" Nowela ma  umożliwić gminom prawidłowe rozliczenie dotacji.
Po noweli dłuższy będzie też termin na sporządzenie i przekazywanie wniosków o uruchomienie środków z budżetu państwa na dofinansowanie gmin w zakresie realizacji zadania dotyczącego wychowania przedszkolnego - wydłuży się z 7 do 14 dni.

Nowelizacje prawa oświatowego bez tajemnic - zapraszamy na szkolenia>>