NIK: szkoły nie radzą sobie z przemocą wśród uczniów

Według danych zebranych z dokumentacji szkół skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli uczniowie wciąż narażeni są na zjawiska patologiczne w szkołach. Nasilają się formy przemocy słownej i fizycznej, jak i pojawiają się nowe, w cyberprzestrzeni. Jak wynika z przeprowadzonej kontroli, najwięcej zachowań patologicznych występuje w gimnazjach, a najmniej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Szkoły od lat nie radzą sobie z tym problemem, nie potrafią przeciwdziałać agresji wśród uczniów, nie diagnozują sytuacji, a nauczyciele bardzo często nie wiedzą, jak postępować. Szkoły nie otrzymują także odpowiedniego wsparcia od rządu oraz od władz samorządowych.

"Rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła zakończył się niepowodzeniem - uważa NIK. Zwracając przy okazji uwagę, że warunkiem wdrożenia skutecznych działań zapobiegawczych jest przede wszystkim rozpoznawanie realnych problemów".

Obecnie niepokoi fakt, że zjawisko przemocy w szkołach wciąż wzrasta, a w ostatnich latach zanotowano zwiększające się natężenie tzw. cyberprzemocy, czyli agresji z wykorzystaniem mediów elektronicznych.

"W przeciwdziałaniu patologiom zawodzi istotne zjawisko, jakim jest szkoła - wyjaśnia NIK. Z kontroli wynika, że podejmowane przez szkoły w poprzednich latach działania profilaktyczne nie doprowadziły do spadku najczęstszych zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży". W ocenie NIK słabą stroną przeciwdziałania zjawiskom patologii w szkołach było przygotowanie szkolnych programów profilaktyki, na których powinny opierać się późniejsze działania zapobiegawcze nauczycieli i pedagogów".

Aby przeciwdziałać przemocy w placówkach oświatowych szkoły powinny być wspierane zarówno przez rząd jak i władze lokalne. Ważne jest, aby dyrektorzy działali adekwatnie do sytuacji we własnych szkołach, wykorzystując skuteczne działania wypracowane dokładną diagnozą środowiskową.

Jednak jak wskazuje Izba, aby zredukować zjawisko przemocy w szkołach należałoby przede wszystkim nauczyć nauczycieli radzić sobie z patologicznymi zachowaniami i działać zapobiegawczo.

Więcej: www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zapobieganiu-patologiom-w-szkolach.html

Opracowanie: Agnieszka Kwiatkowska, RPE WK

Źródło: , stan z dnia 29 lipca 2014 r.

Data publikacji: 29 lipca 2014 r.