Na stronie internetowej RCL opublikowany został projekt rozporządzenia ministra edukacji z sprawie szczegółowych zasada przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi..
Dotychczas obowiązujące rozporządzenie z roku 2001 obejmuje swoim zakresem trzy działy administracji rządowej: oświatę i wychowanie, szkolnictwo wyższe oraz kulturę fizyczną i sport. Rozporządzenie dotyczy osób kierujących podmiotami, dla których minister właściwy do spraw oświaty i wychowania jest organem założycielskim lub organem, który nadzoruje lub utworzył dany podmiot.
Zgodnie z projektem, nagroda przysługuje kierownikowi jednostki lub jego zastępcy, jeżeli podmiot, w którym był zatrudniony, efektywnie realizował zadania i cele statutowe, terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym oraz prawidłowo wykonał plan finansowy. Osoba uprawniona do nagrody nie może, w okresie pełnienia funkcji, naruszać rażąco swoich obowiązków pracowniczych ani nie może zostać odwołana ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.
Projekt wprowadza także możliwość przyznania nagrody osobie pełniącej funkcję lub zajmującej stanowisko przez okres co najmniej 6 miesięcy w roku obrotowym.
 
Źródło: RCL, 4 listopada 2011 r.
Oprac. Alicja Bukowska