Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. poz. 1392).
Dotychczas obowiązujące przepisy Ministerstwo Sprawiedliwości uznało za zbyt skomplikowane i niegwarantujące prawidłowego przebiegu procedury i racjonalnego wykorzystania kadr. Ze względu na niezbyt precyzyjny podział kompetencji, czynności poszczególnych podmiotów powielały się, co wydłużało i niepotrzebnie utrudniało całą procedurę.
Z tego powodu ministerstwo zdecydowało się na likwidację okręgowych zespołów nadzoru pedagogicznego. Ma to uprościć strukturę nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich. Kompetencje zespołów całkowicie przejęli wizytatorzy i dyrektorzy placówek. Kierowaniem nieletnich do zakładów zajmować będą się z kolei pracownicy ministerstwa. Nie powoduje to jednak negatywnych skutków dla członków okręgowych zespołów, ponieważ swoje zadania będą wykonywać jako wizytatorzy zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości.